Öffentlicher Teil:

Ö 1 
Ö 2 
Ö 3
Beratung zu Beschlussvorlagen
 
Ö 3.1 B 0005/2019
Ö 4
Beratung zu aktuellen Themen
 
Ö 4.1 AN 0003/2019
Ö 4.2 AN 0005/2019
Ö 4.3 AN 0061/2018
Ö
Änderungsantrag zu TOP 9.5 Straßenbahn zwischen Neuer Markt und Hauptbahnhof
Einreicher: Dr. R. Zabel, CDU/FDP-Fraktion

Beschluss: zurückgestellt

AN 0063/2018
Ö 4.4 AN 0062/2018
Ö 4.5 
Ö 5 
Ö 9